Obchodní podmínky iObčan

(dále jen „Podmínky")

I. Úvodní ustanovení a definice

 1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti užívání služeb aplikace iObčan, provozované společností iCitizen Corporation s.r.o., se sídlem Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 19639341, (dále i jen „Provozovatel") na webovém rozhraní www.iobcan.cz (dále i jen „Portál"), a Uživatele, jak je definován níže, jakož i podmínky užívání Portálu Uživatelem a ostatními subjekty.

 2. Definice pojmů:

  1. Cenou" se rozumí cena Dodávky, jak je definována níže.

  2. Dokladem" se rozumí účetní (daňový) doklad o prodeji zboží či poskytnutí služeb.

  3. Obchodníkem" se rozumí subjekt, který vystavil Doklad.

  4. Dodávkou" se rozumí zboží, služba či jiné plnění, poskytnuté Obchodníkem, které je předmětem Dokladu.

  5. ID" se rozumí unikátní identifikační kód, přidělený Uživateli v rámci registrace, a to v podobě číselného kódu a struktuře [email protected]. ID je označováno též jako „účtenkový e-mail", avšak není funkční e-mailovou schránkou/účtem.

  6. Placenou službou" je poskytnutí Služby Uživateli za úhradu, tedy za podmínky zaplacení ceny Placené služby Uživatelem Provozovateli.

  7. Poplatkem" se rozumí poplatek ve výši stanovené Sazebníkem poplatků, účtovaný Provozovatelem Uživateli za poskytnutí Služby. Poplatek podléhá DPH v zákonné výši.

  8. Registrací" se rozumí proces zadání údajů Uživatele na Portálu, způsobem k tomu určeným (představující návrh Uživatele na registraci), a poskytnutí registračních údajů Uživateli ze strany Provozovatele, umožňujících mimo jiné přístup k Službě (představující přijetí návrhu ze strany Provozovatele).

  9. Sazebníkem poplatků" se rozumí souhrnně údaje o výši Poplatků za čerpání jednotlivých Placených služeb, zveřejněné Provozovatelem na Portálu.

  10. Službou" či „Službami" se rozumí jakákoli služba, která je k dispozici Uživateli Portálu. Službou je zejména uložení Dokladu na Portálu.

  11. Uživatelem" se rozumí fyzická či právnická osoba, na jejíž jméno byla úspěšně provedena Registrace.

  12. Účtem" se rozumí uživatelské rozhraní Uživatele na Portálu, umožňující čerpání Služeb, zejména pak správu uložených Dokladů, správu údajů o Uživateli a Službách a další funkce Portálu.

  13. Záznamem" se rozumí soubor dat, získaných Portálem z Dokladu, uložených v rámci Účtu. Záznam obvykle zahrnuje údaje o Obchodníkovi, Dodávce, Ceně a datu vystavení Dokladu.

 3. Hlavním účelem Portálu je umožnit Uživatelům ukládání jejich Dokladů na Portálu tak, aby byly Doklady pro Uživatele snadno dostupné a čitelné, organizovatelné a archivované, při co nejvyšším uživatelském komfortu vzhledem k původní formě a podobě Dokladu.

II. Obecné podmínky Portálu

 1. Služby jsou oprávněni využívat pouze řádně registrovaní Uživatelé, součástí procesu Registrace je odsouhlasení těchto Podmínek Uživatelem. Uživatel není povinen Služby využívat.

 2. Uživatel je při užívání Služeb povinen postupovat vždy v souladu s platnými právními předpisy. Dokladem o zpřístupnění Portálu a digitálního obsahu poskytovaného v rámci Služeb je každý přístup Uživatele na Portál přihlášením se k jeho Účtu, Provozovatel však neodpovídá za to, kdy a jak se Uživatel k Účtu přihlásí.

 3. Uživatel je plně odpovědný za obsah Dokladů nahrávaných na Portál. Je zakázáno

  1. využívat Služeb v rozporu s právy a oprávněnými zájmy třetích osob,

  2. nahrávat do Účtu Doklady třetích osob bez doložení jejich souhlasu či jiného zákonného oprávnění,

  3. jakýmkoli způsobem narušovat provoz Portálu a Služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků Portálu, vč. zásahu do Portálu a fungování Služeb jiných uživatelů jiným způsobem, než který umožňuje Provozovatel v rámci standardně nabízených Služeb Portálu,

  4. automatizované, systematické či velkokapacitní nahrávání Dokladů do Účtu bez předchozího výslovného a konkrétního souhlasu Provozovatele; hranice kapacity pro nahrávání Dokladů do Účtu stanoví Provozovatel.

 4. Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování těchto Podmínek a dalších případných podmínek poskytování Služeb, zveřejněných na Portálu.

 5. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu Uživatele, a to při každém úkonu Uživatele na Portálu.

 6. Provozovatel je oprávněn z důležitých provozních důvodů znemožnit konkrétním osobám (uživatelům, serverům či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup k Portálu a Službám.

 7. Jsou-li opatření popsaná výše uplatněna z důvodu porušení těchto Podmínek či právních předpisů Uživatelem, informuje Provozovatel Uživatele vhodným způsobem o aplikovaných omezeních, a to primárně prostřednictvím e-mailové adresy Uživatele zadané při Registraci. Informace obsahuje zejména:

  1. informace, zda rozhodnutí Provozovatele obnáší odstranění informací, znemožnění přístupu k nim, přiřazení horší pozice ve vyhledávání, omezení jejich viditelnosti či ukládá jiná opatření v souvislosti s těmito informacemi, a v relevantních případech územní působnost tohoto rozhodnutí a jeho dobu platnosti;

  2. skutečnosti a okolnosti, z nichž rozhodnutí vychází, v relevantních případech včetně informací, zda bylo rozhodnutí přijato na základě oznámení podaného třetí osobou nebo na základě dobrovolného šetření z vlastního podnětu Provozovatele, a je-li to nezbytně nutné, identitu oznamovatele;

  3. v relevantních případech informace o použití automatizovaných postupů při přijímání rozhodnutí, včetně informace, zda bylo rozhodnutí přijato s ohledem na obsah zjištěný či identifikovaný automatizovanými postupy;

  4. týká-li se rozhodnutí údajně nezákonného obsahu, odkaz na příslušný právní základ a vysvětlení, proč se informace z tohoto důvodu pokládají za nezákonný obsah;

  5. jestliže se rozhodnutí zakládá na údajné neslučitelnosti informací s Podmínkami, odkaz na příslušné ustanovení Podmínek a vysvětlení, proč se informace pokládají za neslučitelné s příslušným(i) ustanovením(i);

  6. jasné a uživatelsky vstřícné informace o možnostech nápravy, které má Uživatel s ohledem na rozhodnutí Provozovatele k dispozici, zejména prostřednictvím případných interních mechanismů vyřizování stížností, mimosoudního řešení sporů a soudní nápravy.

 8. Provozovatel obvykle provádí zálohy dat umístěných na Portálu, včetně Dokladů a Záznamů, avšak není k tomu povinen; existence či neexistence záloh nezakládá právo Uživatele na přístup k nim či jiná související práva, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy či jiný závazek Provozovatele vůči Uživateli (zejména v rámci Placené služby) jinak.

 9. Provozovatel neodpovídá za ztrátu dat Uživatele na Portálu, zejména pak Dokladů a Záznamů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy či jiný závazek Provozovatele vůči Uživateli (zejména v rámci Placené služby) jinak.

 10. Provozovatel neodpovídá za správnost a přesnost Záznamů, vytvořených v rámci Služeb na základě Dokladů automatizovanými informačními technologiemi, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy či jiný závazek Provozovatele vůči Uživateli (zejména v rámci Placené služby) jinak.

 11. Náklady vzniklé Uživateli při Registraci a využívání Služeb, zejména náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, nese Uživatel sám.

III. Registrace Uživatele

 1. Registrace Uživatele probíhá prostřednictvím registračního formuláře na Portálu. Podmínkou Registrace je mimo jiné poskytnutí funkční e-mailové adresy Uživatele Provozovateli.

 2. Po zadání údajů zájemce o Registraci zaregistruje Provozovatel Uživatele v systému Portálu a přidělí Uživateli ID, sloužící k přístupu do Účtu a ke Službám.

 3. Uživatel se zavazuje přístupové údaje k Účtu udržovat v tajnosti, nezpřístupnit je třetím osobám a zajišťovat jejich utajení tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. V případě ztráty či prozrazení přístupových údajů je Uživatel povinen takovou skutečnost bezodkladně oznámit Provozovateli a vyžádat si nové přístupové údaje; poskytnutí nových přístupových údajů může být ze strany Provozovatele zpoplatněno.

 4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, které Uživateli v důsledku ztráty či prozrazení přístupových údajů vzniknou. Provozovatel neodpovídá za újmu, která vznikne Uživateli v důsledku přístupu k Účtu třetí osobou, ledaže by k takovému přístupu došlo z důvodu na straně Provozovatele.

 5. Provozovatel je oprávněn podmínit Registraci úhradou Poplatku či splněním jiných specifických podmínek, např. za účelem ověření identity Uživatele či splnění těchto Podmínek.

 6. Není-li výslovně sjednáno jinak, je Uživatelem majitel (uživatel) e-mailové adresy zadané při Registraci. Prokáže-li se, že Registrace byla provedena jinou osobou, aniž by k tomu měla tato osoba oprávnění, je Provozovatel oprávněn Registraci zrušit.

 7. Zejména v případě sjednání Placených služeb může být Provozovatelem požadováno poskytnutí dalších identifikačních údajů Uživatele a jejich prokázání dokladem totožnosti či jiným vybraným způsobem. Pokud Registraci za Uživatele provádí zástupce (typicky u Uživatele, který je právnickou osobou), musí k tomu být oprávněn, zejména tedy musí být svéprávný a mít oprávnění za Uživatele jednat. Registrací tak jednající osoba stvrzuje, že má veškerá potřebná zmocnění a oprávnění k tomu, aby takto za Uživatele jednala.

 8. V případě opakovaného či závažného porušení těchto Podmínek Uživatelem, které není napraveno ani na výzvu Provozovatele, při prodlení s úhradou splatných Poplatků anebo je-li proti Uživateli zahájeno insolvenční řízení je Provozovatel oprávněn ukončit Registraci s okamžitou účinností.

IV. Služby

 1. Registrací poskytuje Provozovatel Uživateli licenci -- nevýhradní, nepřenosné právo užívat Portál za účelem čerpání Služeb za těchto Podmínek na dobu trvání Registrace, a to výhradně prostřednictvím Portálu a v rámci Účtu a případných dalších rozhraní zpřístupněných Provozovatelem (zejména API). Služby jsou dostupné v režimu software as a service a Uživatel tak neobdrží žádnou kopii aplikace Portálu. K Službám tak může Uživatel přistupovat pouze využitím dálkového přístupu, předmětem licence není oprávnění jakkoli užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Portálu dalším šířením. V případě Placených služeb je udělená licence úplatná.

 2. Uživatel je oprávněn v rámci Služeb doručovat Provozovateli Doklady, a to vybranými způsoby umožňovanými Portálem; těmito způsoby je zejména nahrání v elektronické podobě ze zařízení Uživatele na Účet, zaslání ve vybraném formátu jako příloha e-mailu na e-mailovou adresu odpovídající ID Uživatele či automatické odeslání Dokladu Obchodníkem v rámci transakce mezi Obchodníkem a Uživatelem.

 3. Provozovatel v rámci Služby Doklad při jeho nahrání na Účet zkonvertuje do Záznamu, v rámci Účtu jsou zachovávány i původní doručené verze Dokladu ve formátu PDF či jiném vhodném formátu. O průběhu přijetí a konverze Dokladu je Provozovatel oprávněn pořizovat a ukládat protokoly, tyto protokoly nejsou Uživatelům běžně dostupné.

 4. Konverze Dokladů na Záznamy může probíhat s využitím automatizovaných výpočetních nástrojů třetích stran, není-li sjednáno jinak, hradí veškeré náklady konverze Provozovatel. Podmínky zpracování obsahu Dokladů, včetně případných osobních údajů, třetí stranou jsou popsány v oddílu o ochraně osobních údajů níže; při zpracování obsahu Dokladů třetí stranou může docházet zaznamenávání zpracovávaných dat z Dokladů třetí stranou. V případě, že je Doklad poskytnut Uživatelem ve známé strojově čitelné podobě (např. ISDOC), je jeho zpracování třetími stranami vždy zcela anonymizováno.

 5. Součástí Služeb může být též automatické či manuální doplňování dalších údajů do Záznamů, například údajů o záruční době poskytované na Dodávku Obchodníkem či jiných. Provozovatel neodpovídá za správnost takto doplněných údajů, a to ani v případě jejich automatického zadání Obchodníkem v rámci Dokladu či jinak v rámci Služeb, neboť Provozovatel nepřezkoumává věcný obsah Dokladu ani Záznamu, ani ujednání mezi Uživatelem a Obchodníkem.

V. Placené služby a Poplatky

 1. Stanoví-li tak tyto Podmínky anebo je-li to uvedeno na Portálu v souvislosti s poskytovanými Službami, má Provozovatel vůči Uživateli nárok na Poplatek stanovený dle Sazebníku poplatků, zveřejněného Provozovatelem.

 2. V případě zájmu Uživatele o čerpání Placených služeb, jak jsou definovány na Portálu, je podmínkou jejich čerpání uhrazení Poplatku.

 3. Poplatky jsou hrazeny zásadně předem, tedy poskytnutí Placené služby je podmíněno úhradou Poplatku, není-li Provozovatelem v konkrétním případě rozhodnuto jinak. Uhrazením příslušného Poplatku je pak uzavřena mezi Provozovatelem a Uživatelem smlouva o poskytnutí Placených služeb, která se řídí ustanoveními těchto Podmínek; tím není vyloučeno uzavření smlouvy jiným způsobem.

 4. Poplatky jsou hrazeny platebními metodami uvedenými na Portálu, obvykle prostřednictvím platební brány provozované třetí stranou či bankovním převodem. Platební údaje poskytne Uživateli Provozovatel automaticky prostřednictvím Portálu anebo na vyžádání. Jsou-li s konkrétní platební metodou spojeny poplatky či srážky, nese je Uživatel, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.

 5. Pro úhradu Poplatků a záloh na Poplatky může být vyžadováno složení částky odpovídající výši Poplatku (popř. vyšší částky) Uživatelem na účet, který mu v rámci Účtu Provozovatel vede. V takovém případě umožní Provozovatel Uživateli automaticky nebo na vyžádání zjištění stavu zálohy. Klesne-li stav zálohy pod částku nutnou k úhradě Poplatku, může to vést k nemožnosti využívání Placených služeb.

 6. Čerpání Placených služeb je umožněno Provozovatelem Uživateli bez zbytečného odkladu, obvykle do 3 (tří) pracovních dnů od uhrazení příslušného Poplatku.

 7. Dle Sazebníku poplatků může být v případě úhrady Poplatků na delší časové období předem poskytnuta Uživateli sleva, obvykle ve formě určitého množstevního rozsahu nebo časového období poskytování Placených služeb zdarma.

 8. Dle Sazebníku poplatků mohou být Uživateli účtovány další Poplatky za jednotlivé Placené služby, například za ukládání většího množství Dokladů, zvláštní metody jejich exportu, zálohování atp.

 9. Daňový doklad na uhrazené Poplatky je vystavován (nedohodnou-li se strany jinak) vždy zpětně do 14 dnů od přijetí platby v elektronické podobě.

 10. V případě ukončení Registrace před vyčerpáním Placených služeb z důvodu na straně Uživatele dle uhrazených Poplatků se nevyčerpané částky Poplatků nevrací a propadají Provozovateli jako paušální náhrada újmy spojené s předčasným ukončením Registrace, nerozhodne-li Provozovatel v daném případě jinak.

VI. Využití Záznamů Provozovatelem

 1. Provozovatel ukládá Záznamy do databáze. Části této databáze, vždy po patřičné anonymizaci údajů v ní obsažených tak, aby nebylo možné obsah Záznamů spojit s konkrétním Uživatelem, je Provozovatel oprávněn zpřístupnit třetím osobám -- obchodním partnerům Provozovatele -- prostředky elektronické komunikace, a to i za úplatu. Přitom musí být vždy striktně dodržována pravidla ochrany osobních údajů Uživatele a dalších osob, jak jsou upravena právními předpisy, těmito Podmínkami a dokumentací s nimi související.

 2. Bez omezení je Provozovatel oprávněn sdílet agregované (souhrnné) a statistické údaje databáze, například o cenových hladinách Dodávek, záručních dobách a reklamacích konkrétních Dodávek či jiné podobné údaje.

 3. Pro účely popsané v čl. 6.1, jakož i pro účely optimalizace fungování Portálu a vedení databáze, je Provozovatel oprávněn údaje uložené v databázi doplňovat a měnit, pokud tím nedojde k zásahu do oprávněných zájmů Uživatele, zejména pak k zhoršení kvality a dostupnosti Záznamů a Služeb pro Uživatele.

 4. Pro účely popsané v čl. 6.1 udílí Uživatel předáním Dokladu na Portál Provozovateli bezúplatně svolení ke sdělování Záznamů a částí Záznamů třetím osobám, za podmínky dodržení pravidel popsaných výše (především anonymizace) a platných právních předpisů, a to jako nevýhradní, bez časového omezení a teritoriálního omezení.

 5. Součástí Služeb může být možnost automatického předávání vybraných Záznamů obchodním partnerům Uživatele, například jeho bance, poskytovatelům účetních služeb či jiným. Takové předávání, obvykle nepodléhající požadavku anonymizace Záznamů, může být prováděno výhradně se souhlasem Uživatele.

 6. Provozovatel může být povinen poskytnout Záznamy, Doklady či jejich části orgánům veřejné správy na základě jejich pokynu vydaného v souladu s právními předpisy.

VII. Zabezpečení

 1. Provozovatel zajišťuje vysoký standard zabezpečení obsahu spravovaného v rámci Portálu, tedy zejména Dokladů a Záznamů a databází je obsahujících.

 2. Provozovatel zajišťuje, aby přenos dat mezi Portálem a Uživatelem a mezi Portálem a poskytovateli služeb (třetími stranami) v souladu s těmito Podmínkami byl šifrován a chráněn před přístupem nepovolaných osob.

VIII. Výhrady a sankce

 1. Provozovatel je oprávněn

  1. zablokovat či neposkytovat Uživateli Služby v případě, že by byla v rozporu s platnými právními předpisy anebo s oprávněnými zájmy jiných uživatelů či jiných třetích osob;

  2. v případě porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele zablokovat poskytování Služeb Uživateli;

  3. v případě důvodného podezření z ohrožení fungování Portálu či Služeb zamezit přístupu Uživatele k Portálu či Službám;

  4. o těchto opatřeních je povinen Uživatele vhodným způsobem informovat, ledaže by mu to závazné právní předpisy neumožňovaly.

 2. Provozovatel je zejména v souvislosti s nutnou údržbou, zlepšováním nebo opravami Portálu oprávněn dočasně omezit či zastavit provoz Portálu jako celku (popř. jeho některých částí), a to přednostně v době víkendů, pracovního klidu a v noci; o tom bude, je-li to možné, v dostatečném předstihu Uživatele informovat.

 3. Provozovatel je oprávněn, nikoliv povinen, kdykoliv, i bez předchozího upozornění, provádět změny obsahu a funkcí Portálu a poskytovaných Služeb. Toto probíhá automaticky a tyto Podmínky se vztahují i na aktualizovanou verzi Portálu a Služeb. Uživatel není oprávněn takové změny odmítnout, neboť Portál a Služby jsou poskytovány tak jak jsou („as is"), Uživatel má však možnost ukončit užívání Portálu a Služeb zrušením Registrace. Použití ustanovení § 2389c odst. 1. a 2. a druhé věty odst. 3 a § 2389f odst. 4 občanského zákoníku se vylučuje.

 4. V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním Portálu a Služeb. Provozovatel tak především není povinen nahradit Uživateli jakoukoli újmu vzniklou:

  1. v důsledku nemožnosti užívat Služby;

  2. v důsledku získání chybných, neaktuálních nebo nesprávných dat prostřednictvím Portálu;

  3. v důsledku použití či spoléhání se na informace a data získaná na Portálu, zejména Záznamy;

  4. změnou těchto Podmínek;

  5. ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím ID anebo přístupových údajů Uživatele do jeho Účtu;

  6. v důsledku užití Portálu v rozporu s těmito Podmínkami či s právními předpisy;

  7. v důsledku takového užívání Portálu, které je ze své podstaty nebezpečné;

  8. v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;

  9. nezávisle na vůli Provozovatele;

  10. použití ustanovení § 2389c, § 2389e odst. 1 a § 2389f odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje.

 5. Odpovědnost Provozovatele za případnou újmu způsobenou porušením povinností při poskytování Služeb anebo v souvislosti s ním je dána pouze v případech, že ke vzniku újmy dojde v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu na straně Provozovatele; rozsah náhrady újmy je omezen v celkovém souhrnu částkou odpovídající celkové ceně Služeb (výši Poplatků) uhrazené daným Uživatelem Provozovateli.

 6. Provozovatel neodpovídá za případné výpadky v provádění Služeb, způsobené na straně třetích osob, zejména pak dodavatelů služeb nezbytných k provedení Služeb (poskytovatelé hostingu, internetového připojení, dodavatelé elektrické energie apod.), anebo zásahy vyšší moci, jakož i za škody nepředvídatelné či neodvratitelné.

 7. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, nařízením EU č. 2022/2065 ze dne 27. 10. 2022 (nařízení o digitálních službách) a dalšími právními předpisy odpovědný za obsah Dokladů ukládaný Uživateli v rámci Služeb. V této souvislosti však Uživatel bere na vědomí, že

  1. Provozovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu Dokladů a jiného obsahu ukládaného Uživatelem v rámci Služby, a v případě, že by tento obsah mohl porušit tyto Podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, byl v rozporu se zájmy Provozovatele anebo byl z jiného důvodu nezákonným obsahem ve smyslu nařízení o digitálních službách, je Provozovatel oprávněn takový obsah smazat či zabránit jeho šíření anebo ukončit poskytování Služby příslušnému Uživateli.

  2. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem v rámci Služby bude vůči Provozovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Provozovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah uložený nebo šířený Uživatelem v rámci Služby, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy.

  3. Kontrola Dokladů a jiného obsahu podle tohoto článku může probíhat automatizovaně anebo, zejména v případě podnětu ze strany třetí osoby, manuálně (cíleně). Obsah Dokladů ani jiný Uživateli vkládaný obsah na Portálu však není automaticky moderován.

 8. Případné stížnosti Uživatelů a třetích osob na porušení jejich práv obsahem na Portálu či jiná obdobná porušení práv mohou být adresovány na zvláštní pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu Provozovatele: [email protected]. Provozovatel bude stěžovatele vyrozumívat o vyřízení dané stížnosti, ledaže by šlo o stížnosti zjevně bezdůvodné, obtěžující či jinak nevhodné. V případě takové stížnosti je doporučováno uvést zejména:

  1. dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč daná osoba či subjekt tvrdí, že dotčené informace představují nezákonný obsah;

  2. jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění těchto informací, například přesnou jednotnou adresu URL nebo adresy URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na typu obsahu a konkrétním typu hostingové služby;

  3. jméno osoby nebo název subjektu podávajících oznámení a jejich e-mailovou adresu, kromě případu informací, o nichž se usuzuje, že představují jeden z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU;

  4. prohlášení potvrzující, že se osoba nebo subjekt podávající oznámení v dobré víře domnívají, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.

IX. Osobní údaje a další ujednání

 1. Provozovatel zpracovává v souvislosti s provozováním Portálu a poskytováním Služeb osobní údaje mimo jiné následujících kategorií subjektů údajů: Uživatelů -- fyzických osob, jejich případných zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob. Tyto osobní údaje zpracovává Provozovatel jako správce. Podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny samostatným dokumentem -- Zásadami zpracování osobních údajů na Portálu.

X. Podpora

 1. Uživatel je oprávněn kontaktovat Provozovatele za účelem řešení zprovoznění, funkčnosti či dostupnosti Portálu. Pro kontaktování Provozovatele je možné v těchto případech využít e-mailový kontakt: [email protected]. Dostupnost podpory může být spojena s čerpáním Placených služeb.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

 2. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou, je-li to možné, řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, bude k řešení vzájemných sporů příslušný soud České republiky, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla Provozovatele.

 3. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají podle zákona č. 624/1992 Sb., v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy o poskytování Služeb na Portálu. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování Služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: [email protected], Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Tyto Podmínky, rozsah a parametry Služeb i Sazebník poplatků mohou být ze strany Provozovatele jednostranně měněny, a to s účinností nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po oznámení nového znění Uživateli.

 5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 02. 2024.